Home Khoa học - Công nghệ Góc giải đáp: Quạt điện được phát minh khi nào?