Home Thể Thao Đức về nước sớm, ảo mộng đã tan tành như thế